-
 

 • ALizade
  :
  :
  ,:+9943235734

  1957-ji ildə mart ayının 5-də anadan olmuşdur.
  1964-1974-ji illərdə Bakıdakı 175 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır, azərbayjanlıdır.
  1974-j? ildə N.Nərimanov adına Azərbayjan D?vlət Tibb İnstitutunun m?alijə-profilaktika fak?ltəsinə daxil olmuş, 1980-ji ildə həmin institutu bitirmişdir.
  1987-1991-ji illərdə İ.M.Seenyov adına Moskva Tibb Akademiyası nəzdində aspiranturada oxumuş, 1991-ji ildə ??Hipertoniya xəstəliyinin kompleks m?alijəsində immun sisteminin g?stərijilərini nəzərə alaraq plazmaferezin istifadə olunması?? m?vzusunda dissertasiya m?dafiə edərək tibb elmləri namizədi dərəjəsi almışdır.
  1996-jı ildə N.Nərimanov adına Azərbayjan Tibb Universitetinin nəzdindəki İxtisaslaşdırılmış Şurada (şifr H.076.01.01) ??Nipertoniya xəstəliyinin kompleks m?alijəsində ekstrakorporal m?alijə ?sulları?? m?vzusunda dissertasiya m?dafiə edərək tibb elmləri doktoru alimlik dərəjəsi almışdır.
  1996-jı ildən Bakı Slavyan Universitetinin tibbi biliklərin əsasları və m?lki m?dafiə kafedrasının professoru vəzifəsində alışır.
  Y?z altmış d?qquz nəşr edilmiş əsərin m?əllifidir. Bunlardan ? ixtira, iki l?ğət (??Rusja-Azərbayjanja tibb l?ğəti??, ??Kardiologiya ?zrə ingilisjə-rusja-azərbayjanja l?ğət??), beş monoqrafiya (??Hipertoniya xəstəliyinin m?alijəsində ultrabən?vşəyi ş?alarla ş?alanmış qanun autotransfuziyasının istifadə olunması??, ??Hipertoniya xəstəliyinin m?alijəsində ekstrokorporal ?sulların istifadə olunması??, ??Arterial hipertoniya 322 sual??, ??Hipertoniya xəstəliyinin m?alijəsi??, ??Hipertoniya xəstəliyi??), bir elmi işlərin toplusu (??rək-damar xəstəliklərinin diaqnostika və m?alijəsinə dair suallar??), d?rd tədris vəsaiti, (??Kardiologiyada təxirəsalınmaz terapiya??), on səkkiz metodik t?vsiyyədir.
  İ.Q.Əlizadə 1995-ji ildən ??Heart friends around the World?? İtaliya Beynəlxalq Kardioloqlar Jəmiyyətinin ?zv?d?r.
  İ.Q.Əlizadə maarifilik, elmin təbliği sahəsində xidmətlərinə g?rə Azərbayjan ??Bilik?? Maarifilik Jəmiyyətinin 25 may 2001-ji il tarixli qərarına əsasən akademik Yusif Məmmədəliyev adına medalla təltif edilmişdir.
  30 iyun 2002-ji il tarixli Azərbayjan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə ??Azərbayjan Respublikasının əməkdar həkimi?? fəxri adı verilmişdir.
  2002-ji ildən ??İnternational Sojiety of Hupertension?? jəmiyyətinin ?zv?d?r

   Copyright © alizadealizade_baku@yahoo.com